1.     VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Süzer Vakfı ("Vakıf") tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.
2.     KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
Süzer Vakfı, burs başvurusunda bulunmak ve hak kazanılan bursun devamlılığı için ilettiğiniz belgelerde yer alan kişisel verilerinizi (bu kapsamda özellikle; iletişim bilgisi, kimlik bilgisi, eğitim durumu, mali durumu/finansal verileri, aile bilgileri, referans bilgisi ile adli sicil kaydı bilgisi); burs tahsisi değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, denetim inceleme ve raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, bursiyer olarak kabul alan öğrencilerin burs ödemelerinin yapılabilmesi, bursiyer kaydı oluşturulması ile Süzer Vakfı Burs Yönetmeliği’nde belirtilen şekilde bursun devamlılığının sağlanması, Vakıf’ın yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlemektedir.
3.     KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI
Vakıf tarafından işlenen kişisel verileriniz, bursiyer olarak kabul alan öğrencilerin burs ödemelerinin yapılabilmesi, Vakıf ile ilgili denetim inceleme ve raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Süzer Grubu Şirketlerine ve Vakıf’ın hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili mevzuat gereği yetkili kılınan kamu kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
4.     KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz; burs başvurusu ile hak kazanılan bursun devamlılığı için Süzer Vakfı’na fiziki veya elektronik olarak ilettiğiniz belgeler vasıtasıyla otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. Burada belirtilen yöntemler ile elde edilen özel nitelikli olmayan kişisel verilerinizin işlenmesi için hukuki sebebimiz Kanun’un 5.maddesinin 2. fıkrasının (c), (ç), (e) ve (f) bentleri, özel nitelikli kişisel veriniz olan adli sicil kaydı bilginizin işlenmesi için hukuki sebebimiz ise açık rıza olacaktır.
5.     KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI
Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, Vakfımızın internet sitesinde www.suzervakfi.org yayımlanan başvuru formu aracılığıyla iletebilirsiniz.


SÜZER VAKFI

Burs Başvurusu

Süzer Vakfı Burs Başvuru Süreci

Değerli bursiyer adayımız, Süzer Vakfı’na burs başvurusunda bulunmak için öncelikle aşağıdaki formu eksiksiz olarak doldurmanız ve ardından “Pdf versiyonu düzenle” butonunu tıklamanız gerekmektedir. Butonu tıklamanız ile birlikte düzenlenecek PDF başvuru formunun çıktısını alarak imzalamanız ve “Süzer Vakfı Burs Başvurusu İçin Gerekli Belgeler” başlığı altında belirtilen belgeleri de ekleyerek “Elmadağ Askerocağı Caddesi No:6 Kat:4 34367 Şişli, İstanbul” adresine bizzat veya posta yoluyla teslim etmeniz gerekmektedir.


Süzer Vakfı Burs Başvurusu için Gerekeli Belgeler

*Başvuru Dilekçesi( öğrencinin burs talebini içeren dilekçe)
*Öğrenci Belgesi
*Nüfus Cüzdanı Örneği
*2 Adet vesikalık resim
*Adli Sicil Kaydı
*İkametgah
*Vukuatlı Nüfus Kaydı
*Ailede çalışan anne-babanın maaş bordrosu veya emeklilerden emeklilik kimliği fotokopisi veya babanın-annenin işsiz olması durumunda SGK, Emekli Sandığı veya Ticaret Odasına kayıtlı olmadığına dair belge,
*Lisans öğrenimine yeni başlayacaklar için, lise diploması, mezuniyet dercesi beyanı ve ÖSYM sonuç belgesi (belgelerin fotokopileri kabul edilir)
*Lisans öğrenimi ara sınıfı öğrencileri için, başarı belgesi olarak aday öğrenim süresince aldığı derslerin genel not ortalamasını gösteren onaylı not dökümü(transkript belgesi)
*Yüksek lisans öğrencileri için, üniversite diploması ve mezuniyet derecesi, yüksek lisans programına kayıtlı ise aldığı tüm derslerin genel not ortalamasını gösteren onaylı not dökümü (transkript)


Kişisel Bilgiler

Eğitim Bilgileri

Liseden yeni mezun olanlar için
Lisans Eğitimlerine Devam Eden Öğrenciler İçin
Yüksek Lisans/Doktora Programına Başlayacak / Devam Eden Öğrenciler İçin
Akademik Başarı
Aile Bilgileri
İlk, orta veya yüksek öğrenim gören kardeşleriniz varsa
Başvuru Sahibinin Ekonomik Durumu
Referanslar